Κρατήστε με ενήμερο για τα Women Empowerment Awards 2023

Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

1. Best Companies (per Industry)

Βραβεύονται εταιρείες βάσει κλάδου που δραστηριοποιούνται, για τη φιλοσοφία, τις καινοτόμες πρωτοβουλίες ή/και το σύνολο των δράσεων, πρωτοβουλιών, πρακτικών σχετικά με τη γυναικεία ενδυνάμωση στο επιχειρείν, την αγορά εργασίας και την εκπαίδευση.

1.1 Banking
1.2 Energy & Renewables
1.3 FMCG
1.4 Insurance
1.5 Pharma
1.6 Public Sector & NGOs
1.7 Retail
1.8 Real Estate & Construction
1.9 Telcos, Media & Technology
1.10 Tourism & Hospitality
1.11 Other

2. Best Teams (per Function)

Βραβεύονται τμήματα/διευθύνσεις/ομάδες από κάθε εταιρεία για συγκεκριμένες πρακτικές ή σύνολο πρωτοβουλιών που αφορούν τη σύνθεση και λειτουργία του τμήματος, τις δράσεις, τις πρακτικές, την ηγετική ομάδα ή το σύνολο της ομάδας και τεκμηριώνουν τη γυναικεία ενδυνάμωση και τις ίσες ευκαιρίες.

2.1 Executive Management
2.2 Financial/Accounting
2.3 HR
2.4 Law
2.5 Marketing & Communications
2.6 Operations
2.7 Production
2.8 R&D
2.9 Sales
2.10 Safety & Security
2.11 Supply Chain & Logistics
2.12 Technology
2.13 Other

3. Best Initiatives (Business Practices / Projects)

Βραβεύονται οι καλύτερες πρακτικές / παροχές / δράσεις ανά είδος πρωτοβουλίας/στρατηγικής που αφορούν την εσωτερική λειτουργία και τα στελέχη της εταιρείας, με γνώμονα τη γυναικεία ενδυνάμωση και ισότητα στον επαγγελματικό τομέα.

3.1 Best Benefits Program
3.2 Best Coaching & Mentoring Program
3.3 Best Equal Representation & Participation Program
3.4 Best Glass Ceiling Practice
3.5 Best Graduate Program
3.6 Best Leadership Program
3.7 Best Learning & Development / Training Program
3.8 Best Parental Support
3.9 Best Reconnecting Women in Business Program
3.10Best Recruitment Program
3.11 Best Support Network

4. Best Social Responsibility Activities

Βραβεύονται πρακτικές, πρωτοβουλίες, στρατηγικές ή δράσεις που πραγματοποιούνται από εταιρείες, οργανισμούς, ΜΚΟ ή συνέργειες και δίκτυα και έχουν ως σκοπό να ευαισθητοποιήσουν, να εκπαιδεύσουν και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για τις γυναίκες.

4.1 Community Engagement & Network
4.2 Women Entrepreneurs
4.3 Young Women / Talents
4.4 Women Education & Skilling
4.5 Women Health
4.6 Women in Culture / Sports
4.7 Women Poverty / Social Exclusion/ Unemployment
4.8 Other

5. Miscellaneous

Σε αυτήν την ενότητα υποβάλλονται υποψηφιότητες, οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες των βραβείων. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την Κριτική Επιτροπή και ο Πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της, είναι εξ’ ολοκλήρου υπό την εποπτεία της Κριτικής Επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην ενότητα “Miscellaneous” δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες. Αυτό το αναλαμβάνει η Κριτική Επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

Βραβεία & Ειδικά Βραβεία

Gold, Silver, Bronze
Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία

Gold (Χρυσό):
Η μια υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver (Αργυρό):
Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες ανά κατηγορία)

Bronze (Χάλκινο):
Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών).

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.

Αριστεία / Platinum
Είναι στη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτών -σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής-, να απονεμηθεί Αριστεία σε υποψηφιότητες με εξαιρετικές επιδόσεις. Απονέμεται έως ένα Platinum ανά ενότητα, στην υποψηφιότητα που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία.

Best Employer for Women
Το κορυφαίο βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση / εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες. Το Platinum βραβείο λαμβάνει 10 πόντους, το Gold βραβείο λαμβάνει 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.